คณะกรรมการบริษัท

สำนักเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด

ฝ่ายขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

ฝ่ายขายและการตลาดงานโครงการและบำรุงรักษา

ฝ่ายขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัย

ฝ่ายขายและการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องกล

ฝ่ายขายและการตลาดผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านน้ำ

ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้อำนวยการสายงานการเงิน

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์