Career

Siam Syndicate Technology Public Company Limited (SST) is offering the available job positions. There are list of open positions below. Please select the job that you are interested and apply via our online system.

Job Description

Data not found!

Job Qualifications

Data not found!

Job Description

Data not found!

Job Qualifications

Data not found!

Job Description

Data not found!

Job Qualifications

Data not found!

Job Description

 • ร่วมกิจกรรมนำเสนอสินค้าในกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบและจัดทำตารางเยี่ยมเยียมและข้อมูลโครงการ
 • ประสานให้ข้อมูลกับพนักงานขายแผนกอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้อง
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • ช่วยหาข้อมูลต่าง ๆ สนับสนุนการพัฒนาสินค้าใหม่ให้กับผู้จัดการ
 • ต้องทำงานด้วยความอดทนและมีใจรักในการติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • มีทักษะ สื่อสาร  และความรู้สินค้าพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีศิลปะในการติดต่อลุกค้า  และต้องสร้างภาพพจน์ที่ดีให้บริษัทฯ

Job Qualifications

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ  การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านงานขายหรือการตลาด อุปกรณ์ไฟฟ้า (เครื่องกล)  ประเภทโครงการอย่างน้อย 1  ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้ ทั้งพูด อ่าน เขียน
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Windows ได้ดี
 • มีความสามารถเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ดี
 • มีความสามารถในการนำเสนอ ประสานงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี นิสัยรักการพบผู้คน และชอบพัฒนาหาความรู้
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป

Job Description

 • เสนอขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ ติดตามงาน ปิดการขายและประสานงานหลังการขาย
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • ช่วยหาข้อมูลต่างๆ สนับสนุนการพัฒนา สินค้าใหม่ให้กับผู้จัดการ
 • เสนอแนะการปรับปรุงการทำงานต่างๆ
 • เป็นงานที่ต้องทำงานด้วยการใช้ความรู้ทางเทคนิคและมีใจรักในการขายผสมผสาน

Job Qualifications

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า/ อีเล็คทรอนิค/ อุตสาหการ
 • ผ่านงานขายหรือการตลาด อุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทโครงการอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้ ทั้งพูด อ่าน และเขียน
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้ดี
 • มีความสามารถเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ดี
 • มีความสามารถในการนำเสนอ บรรยาย สินค้าได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีนิสัยรักการขาย ชอบพัฒนาหาความรู้

Job Description

 • เสนอขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ
 • ติดตามงาน ปิดการขายและประสานงานหลังการขาย
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • ช่วยหาข้อมูลต่างๆ สนับสนุนการพัฒนาสินค้าใหม่ให้กับผู้จัดการ
 • เสนอแนะการปรับปรุงการทำงานต่างๆ
 • เป็นงานที่ต้องทำงานด้วยการใช้ความรู้ทางเทคนิคและมีใจรักในการขายผสมผสาน
 • จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุน การอบรมในด้านทักษะการขาย การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Job Qualifications

 • ปวส. ไฟฟ้า/อิเลคโทรนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านงานขายหรือการตลาด อุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทโครงการอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้ ทั้งพูด อ่าน และเขียน
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ดี
 • มีความสามารถเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ดี
 • มีความสามารถในการนำเสนอ บรรยาย สินค้าได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีนิสัยรักการขาย

Job Description

 • งานบริการ ให้บริการลูกค้าในการบำรุงรักษา การทดสอบระบบ  การตรวจซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุด รวมถึงการแนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกวิธี
 • ทำงานประกอบตู้ควบคุมฯและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานหรือแบบที่กำหนด
 • ดูแลรักษา รับผิดชอบอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้งานให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
 • จัดทำรายงานการบริการสำหรับเป็นข้อมูลภายในและให้ลูกค้า
 • เป็นงานที่ต้องใช้พื้นฐานความรู้ด้านช่างไฟฟ้าอิเล็คโทรนิค  ให้การบริการสนับสนุนลูกค้าและพนักงานขาย
 • ต้องมีความขยัน อดทน มีการใฝ่หาความรู้และเรียนรู้ในงานช่างเพื่อใช้ทำงาน และการแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา

Job Qualifications

 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็คโทรนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในงานทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือ งานประกอบตู้ หรือ งานซ่อมแผงวงจร อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ในการอ่านวงจรไฟฟ้า
 • สามารถเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถช่วยงานประกอบแผงวงจร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี นิสัยรักการบริการ
 • มีความอดทน  รู้จักการแก้ไขปัญหา

Siam Syndicate Technology Public Company Limited

SST Building 999 Navamin Road, Klongkum, Buengkum Bangkok 10240 (Head Office)

**For WhistleBlower** Click here
WhistleBlower Policy PDF File

Phone: +662 733 6080 - 88

Fax: +662 375 8160 - 61

Email: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

Open: Monday To Friday