โครงสร้างองค์กร

ของบริษัท

 

คณะกรรมการบริษัท

สำนักเลขานุการและนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหาร

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ

ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด

ที่ปรึกษาอาวุโสสายงานการตลาด

ฝ่ายขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

ฝ่ายขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัย

ฝ่ายขายและการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องกล 1

ฝ่ายขายและการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องกล 2

ฝ่ายขายและการตลาดผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านน้ำ

ฝ่ายการตลาดดิจิทัล

ผู้อำนวยการสายงานการเงิน

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายการเงิน

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์