คณะกรรมการบริหาร
และทีมผู้บริหาร

นายบพิตร กฤตยาเกียรณ
o ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
o กรรมการบริหาร
o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายเอกพงศ์ อมรตระกูล
o ผู้อำนวยการสายงานปฎิบัติการ
o กรรมการบริหาร
o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางสาวพรรณราย จริยะพิสุทธิ์
o รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
o กรรมการบริหาร
o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางสาวศศินันท์ อัครธนเศรษฐ์ 
o ผู้อำนวยการสายงานการเงิน

นายวรวัฒน์ วงศ์สง่า
o ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด


ดร. ปิยะนุช ธูปถมพงศ์

o ผู้อำนวยการสายงานบริหาร

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์