คณะกรรมการบริหาร
และทีมผู้บริหาร

 
 

นายบพิตร
กฤตยาเกียรณ

o ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
o กรรมการบริหาร
o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 

นายเอกพงศ์
อมรตระกูล

o ผู้อำนวยการสายงาน
ปฎิบัติการ
o กรรมการบริหาร
o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 

นางสาวพรรณราย
จริยะพิสุทธิ์

o ผู้อำนวยการสายงาน
พัฒนาธุรกิจ
o กรรมการบริหาร
o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 

นางสาวอรุณี
วัชระวรากรณ์

o ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
o กรรมการบริหาร

 

นายวรวัฒน์
วงศ์สง่า

o ผู้อำนวยการสายงาน
ขายและการตลาด

 

นางสาวพัชรินทร์
สิทธิพรชัยสกุล

o ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
o เลขานุการกรรมการบริหาร
o ทีมผู้บริหาร

 

นายศรัณย์
วีระวัฒนานันท์

o ผู้อำนวยการฝ่าย
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
o ทีมผู้บริหาร

 

นายนิธิวัฒน์
หวังวัฒนากูล

o ผู้อำนวยการฝ่าย
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีด้านน้ำ
o ทีมผู้บริหาร

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์