ร่วมงานกับเรา

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) "SST" ดำเนินธุรกิจด้านงานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เครื่องกล ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีด้านน้ำ และผลิตภัณฑ์ดับเพลิงที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 35 ปี กำลังเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ เพื่อรองรับการขยายงาน ดังนี้

รายละเอียดของงาน

1.ประสานงานการจัดทำเอกสารการขาย
2.ประสานงานการติดตามการส่งสินค้าให้กับลูกค้า
3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัดแบบต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.รับเฉพาะเพศหญิง อายุ 23-30 ปี
2.วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
3.สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้เป็นอย่างดี
4.มีทักษะการสื่อสารที่เป็นเยี่ยม
5.ตำแหน่งนี้ต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

รายละเอียดของงาน

-ติดต่อและเข้าพบลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาทิ ระบบเครื่องสูบน้ำ ท่อ วาล์วน้ำ เครื่องดักตะกอน และผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัท
-ประสานงานการส่งสินค้าและการติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
-เลี้ยงรับรอง / ดูแลลูกค้าทั้งกลุ่มราชการและเอกชน
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศ ชาย หรือ หญิง  อายุไม่เกิน  40  ปี
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมทุกสาขา
3.มีรถยนต์และใบขับขี่ และสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
4.มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าเครื่องสูบน้ำ หรือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องสูบน้ำ จะพิจารณาก่อนเป็นลำดับแรก
5.สามารสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ทั้งพูด, อ่าน, เขียน
6.เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ตำแหน่งนี้ต้องการรับด่วน!

รายละเอียดของงาน

 • สำรวจและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการออกขายสู่ตลาด
 • รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานแต่ละผลิตภัณฑ์
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล/ อุตสาหการ/ สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย/การตลาด/ติดต่อผู้ออกแบบ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office, Excel, Power Point, Autocad ได้ดี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง และสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

  

รายละเอียดของงาน

 • ร่วมกิจกรรมนำเสนอสินค้าในกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบและจัดทำตารางเยี่ยมเยียมและข้อมูลโครงการ
 • ประสานให้ข้อมูลกับพนักงานขายแผนกอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้อง
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • ช่วยหาข้อมูลต่าง ๆ สนับสนุนการพัฒนาสินค้าใหม่ให้กับผู้จัดการ
 • ต้องทำงานด้วยความอดทนและมีใจรักในการติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • มีทักษะ สื่อสาร  และความรู้สินค้าพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีศิลปะในการติดต่อลุกค้า  และต้องสร้างภาพพจน์ที่ดีให้บริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 23 ปี เป็นต้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาบริหารธุรกิจ  การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านงานขายหรือการตลาด ผลิตภัณฑ์ด้านไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เครื่องกล หรือ ผลิตภัณฑ์ดับเพลิง 
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้ ทั้งพูด อ่าน เขียน
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Windows ได้ดี
 • มีความสามารถเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ดี
 • มีความสามารถในการนำเสนอ ประสานงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี นิสัยรักการพบผู้คน และชอบพัฒนาหาความรู้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

 • เสนอขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ ติดตามงาน ปิดการขายและประสานงานหลังการขาย
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • ช่วยหาข้อมูลต่างๆ สนับสนุนการพัฒนา สินค้าใหม่ให้กับผู้จัดการ
 • เสนอแนะการปรับปรุงการทำงานต่างๆ
 • เป็นงานที่ต้องทำงานด้วยการใช้ความรู้ทางเทคนิคและมีใจรักในการขายผสมผสาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 23 ปี เป็นต้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า/ อีเล็คทรอนิค/ อุตสาหการ
 • ผ่านงานขายหรือการตลาด อุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทโครงการอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้ ทั้งพูด อ่าน และเขียน
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้ดี
 • มีความสามารถเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ดี
 • มีความสามารถในการนำเสนอ บรรยาย สินค้าได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีนิสัยรักการขาย ชอบพัฒนาหาความรู้

รายละเอียดของงาน

 • เสนอขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ
 • ติดตามงาน ปิดการขายและประสานงานหลังการขาย
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • ช่วยหาข้อมูลต่างๆ สนับสนุนการพัฒนาสินค้าใหม่ให้กับผู้จัดการ
 • เสนอแนะการปรับปรุงการทำงานต่างๆ
 • เป็นงานที่ต้องทำงานด้วยการใช้ความรู้ทางเทคนิคและมีใจรักในการขายผสมผสาน
 • จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุน การอบรมในด้านทักษะการขาย การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 23 ปี เป็นต้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/อิเลคโทรนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านงานขายหรือการตลาด อุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทโครงการอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้ ทั้งพูด อ่าน และเขียน
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ดี
 • มีความสามารถเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ดี
 • มีความสามารถในการนำเสนอ บรรยาย สินค้าได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีนิสัยรักการขาย

รายละเอียดของงาน

 • งานบริการ ให้บริการลูกค้าในการติดตั้ง บำรุงรักษา การทดสอบระบบ  การตรวจซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุด รวมถึงการแนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกวิธี
 • ทำงานประกอบตู้ควบคุมฯและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานหรือแบบที่กำหนด
 • ดูแลรักษา รับผิดชอบอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้งานให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
 • จัดทำรายงานการบริการสำหรับเป็นข้อมูลภายในและให้ลูกค้า
 • เป็นงานที่ต้องใช้พื้นฐานความรู้ด้านช่างไฟฟ้า อิเล็คโทรนิค เครื่องกล ในการให้บริการสนับสนุนลูกค้าและพนักงานขาย
 • ต้องมีความขยัน อดทน มีการใฝ่หาความรู้และเรียนรู้ในงานช่างเพื่อใช้ทำงาน และการแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รับเฉพาะเพศชาย และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็คโทรนิคส์ เครื่องกล หรือสาขาอิ่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ในการอ่านวงจรไฟฟ้า
 • สามารถเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถช่วยงานประกอบแผงวงจร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี นิสัยรักการบริการ
 • มีความอดทน  รู้จักการแก้ไขปัญหา

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์