ร่วมงานกับเรา

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) "SST" ดำเนินธุรกิจด้านงานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เครื่องกล ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีด้านน้ำ และผลิตภัณฑ์ดับเพลิงที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 35 ปี กำลังเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ เพื่อรองรับการขยายงาน ดังนี้

รายละเอียดของงาน

 • สำรวจและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์
 • ติดต่อเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล/ อุตสาหการ/ สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย/การตลาด/ติดต่อผู้ออกแบบ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office, Excel, Power Point, Autocad ได้ดี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง และสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

  

รายละเอียดของงาน

 • นำเสนอขายสินค้าของบริษัท ทั้งในกลุ่มลูกค้าเอกชน และ ราชการ
 • เสนอราคา ติดตามงานขาย ปิดการขาย และประสานงานหลังการขาย
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • ช่วยหาข้อมูลต่างๆสนับสนุนการพัฒนาสินค้าใหม่ให้กับผู้บังคับบัญชา
 • สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละงานโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 23 ปี เป็นต้นไป
 • ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม , เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้ ทั้งพูด อ่าน และเขียน
 • สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน คอมพิวเตอร์และ Internet ได้ดี
 • มีทักษะในการการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

รายละเอียดของงาน

 • เสนอขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ
 • เสนอราคา ติดตามงานขาย ปิดการขาย และประสานงานหลังการขาย
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • ช่วยหาข้อมูลต่างๆสนับสนุนการพัฒนาสินค้าใหม่ให้กับผู้บังคับบัญชา
 • เป็นงานที่ต้องทำงานด้วยการใช้ความรู้สินค้าทางเทคนิคและมีใจรักในการขายผสมผสาน
 • จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุน การอบรมในด้านทักษะการขาย การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 23 ปี เป็นต้นไป
 • ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้พื้นฐานเชิงวิศวกรรม
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ทั้งพูด อ่าน เขียน
 • สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน คอมพิวเตอร์และ Internet ได้ดี
 • มีทักษะในการการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

รายละเอียดของงาน

 • ร่วมกิจกรรมนำเสนอสินค้าในกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบและจัดทำตารางเยี่ยมเยียมและข้อมูลโครงการ
 • ประสานให้ข้อมูลกับพนักงานขายแผนกอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้อง
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • ช่วยหาข้อมูลต่าง ๆ สนับสนุนการพัฒนาสินค้าใหม่ให้กับผู้จัดการ
 • ต้องทำงานด้วยความอดทนและมีใจรักในการติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • มีทักษะ สื่อสาร  และความรู้สินค้าพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีศิลปะในการติดต่อลุกค้า  และต้องสร้างภาพพจน์ที่ดีให้บริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 23 ปี เป็นต้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาบริหารธุรกิจ  การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านงานขายหรือการตลาด ผลิตภัณฑ์ด้านไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เครื่องกล หรือ ผลิตภัณฑ์ดับเพลิง 
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้ ทั้งพูด อ่าน เขียน
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Windows ได้ดี
 • มีความสามารถเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ดี
 • มีความสามารถในการนำเสนอ ประสานงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี นิสัยรักการพบผู้คน และชอบพัฒนาหาความรู้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

 • เสนอขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ ติดตามงาน ปิดการขายและประสานงานหลังการขาย
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • ช่วยหาข้อมูลต่างๆ สนับสนุนการพัฒนา สินค้าใหม่ให้กับผู้จัดการ
 • เสนอแนะการปรับปรุงการทำงานต่างๆ
 • เป็นงานที่ต้องทำงานด้วยการใช้ความรู้ทางเทคนิคและมีใจรักในการขายผสมผสาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปี เป็นต้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า/ อีเล็คทรอนิค/ อุตสาหการ
 • ผ่านงานขายหรือการตลาด อุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทโครงการอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้ ทั้งพูด อ่าน และเขียน
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้ดี
 • มีความสามารถเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ดี
 • มีความสามารถในการนำเสนอ บรรยาย สินค้าได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีนิสัยรักการขาย ชอบพัฒนาหาความรู้

รายละเอียดของงาน

 • เสนอขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ
 • ติดตามงาน ปิดการขายและประสานงานหลังการขาย
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • ช่วยหาข้อมูลต่างๆ สนับสนุนการพัฒนาสินค้าใหม่ให้กับผู้จัดการ
 • เสนอแนะการปรับปรุงการทำงานต่างๆ
 • เป็นงานที่ต้องทำงานด้วยการใช้ความรู้ทางเทคนิคและมีใจรักในการขายผสมผสาน
 • จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุน การอบรมในด้านทักษะการขาย การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 23 ปี เป็นต้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/อิเลคโทรนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านงานขายหรือการตลาด อุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทโครงการอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้ ทั้งพูด อ่าน และเขียน
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ดี
 • มีความสามารถเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ดี
 • มีความสามารถในการนำเสนอ บรรยาย สินค้าได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีนิสัยรักการขาย

รายละเอียดของงาน

 • สนับสนุนงานขายในด้านการบริการประสานงาน การติดตั้ง ระบบให้เป็นไปตามแผนงานและการติดตั้งถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • สามารถให้คำแนะนำด้านเทคนิคและการใช้งานได้
 • เป็นงานที่ต้องทำงานด้วยการใช้ความรู้สินค้าทางเทคนิคและมีใจรักในการบริการผสมผสาน
 • จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุน การอบรมในด้านทักษะการขาย การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นงานที่ต้องทำงานด้วยการใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบดับเพลิงของประเทศไทย ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 23 ปี เป็นต้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า, เครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้ ทั้งพูด อ่าน เขียน
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรม
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Windows ได้ดี
 • มีความสามารถเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ได้ดี
 • มีความสามารถในการนำเสนอบรรยาย  สินค้าได้ดี
 • มีความสามารถอ่านแบบ เขียนแบบได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี นิสัยรักการบริการ ชอบพัฒนาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา

รายละเอียดของงาน

 • งานบริการ ให้บริการลูกค้าในการบำรุงรักษา การทดสอบระบบ  การตรวจซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุด รวมถึงการแนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกวิธี
 • ทำงานประกอบตู้ควบคุมฯและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานหรือแบบที่กำหนด
 • ดูแลรักษา รับผิดชอบอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้งานให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
 • จัดทำรายงานการบริการสำหรับเป็นข้อมูลภายในและให้ลูกค้า
 • เป็นงานที่ต้องใช้พื้นฐานความรู้ด้านช่างไฟฟ้าอิเล็คโทรนิค  ให้การบริการสนับสนุนลูกค้าและพนักงานขาย
 • ต้องมีความขยัน อดทน มีการใฝ่หาความรู้และเรียนรู้ในงานช่างเพื่อใช้ทำงาน และการแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รับเฉพาะเพศชาย และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็คโทรนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในงานทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือ งานประกอบตู้ หรือ งานซ่อมแผงวงจร อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ในการอ่านวงจรไฟฟ้า
 • สามารถเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถช่วยงานประกอบแผงวงจร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี นิสัยรักการบริการ
 • มีความอดทน  รู้จักการแก้ไขปัญหา

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์