โครงสร้างองค์กร

ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงานขายและการตลาด

สายงานปฏิบัติการ

สายงานบริหาร

สายงานบัญชีและการเงิน

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์