CSR โครงการบริจาคยา ใหักับโรงพยาบาลอุ้มผาง ปี 2565

18.11.2022

บมจ. สยามซินดิเคทเทคโนโลยี ส่งร่วมบริจาคยา ให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์