​CEO townhall ปี 2024

14.02.2024

CEO townhall ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดขึ้นทุกปี เพื่อรับฟังการสื่อสารของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ท่านจะมาบอกเล่าเรื่องราวของสถานการณ์ของบริษัทในปีที่ผ่านมาว่าเราพบเจอกับอะไรบ้าง และเราก้าวผ่านมันมาได้อย่างไร มีเหตุการณ์สำคัญอะไร และรวมเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และทิศทางในปี ว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างเพื่อสนับสนุนความเติบโตขององค์กรต่อไป

สาน์สจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณบพิตร กฤตยาเกียรณ 

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์